Privacy Statement Holland BouwAdvies B.V.

Holland Bouw Advies B.V. conformeert zich aan de Wet PersoonsRegistratie. Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De benodigde persoonsgegevens in het contactformulier worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen komen naar aanleiding van uw contactaanvraag. Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

In deze privacystatement staat aangegeven wat u, als opdrachtgever, kunt verwachten van ons als bedrijf Holland BouwAdvies B.V. met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

1. ‘gewone’ persoonsgegevens.

Er is een grondslag om uw ‘gewone’ persoonsgegevens te verwerken.

Holland BouwAdvies B.V. vermeldt uw gegevens op de overeenkomst, welke door beide partijen, de opdrachtgever en Holland BouwAdvies B.V., wordt ondertekend na gunning van het werk aan Holland BouwAdvies B.V.

De gegevens worden vermeld op tekeningen die wij verstrekken aan de opdrachtgever zelf als ook aan eventuele andere technische partijen gerelateerd aan met de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden.

Deze andere technische partijen zijn bijvoorbeeld technische bureaus voor het maken van bouwbesluitberekeningen of energie prestatie berekeningen (EPC) e.d., geotechnisch bureaus voor milieutechnische bodemonderzoeken en funderingsadviezen, constructeurs, die voor een werk van een opdrachtgever constructieberekeningen en –tekeningen maken en partijen voor het maken van andere relevante stukken.

De gegevens van de opdrachtgever worden op tekening vermeld en is de locatie van de opdrachtgever vaak nodig om de nodige onderzoeken ter plaatse te plegen.

Indien dit nodig is, wordt een omgevingsvergunning aangevraagd bij een gemeente via het Omgevingsloket of op verzoek van instanties op andere wijze. Het Omgevingsloket is een digitaal loket waar men een omgevingsvergunning digitaal kan indienen, waarbij gegevens van de opdrachtgever worden gevraagd.

Op basis van de overeenkomst bij gunning van een werk wordt de opdrachtgever bewust gemaakt dat de gegevensverwerking gebaseerd wordt op basis van de grondslagen:

• Om toestemming te verkrijgen.

• De gegevens noodzakelijk zijn voor uitvoering van een overeenkomst.

2. Bijzondere persoonsgegevens.

Holland BouwAdvies B.V. heeft geen grondslag om bijzondere persoonsgegevens te verwerken.

3. Strafrechtelijke persoonsgegevens.

Holland BouwAdvies B.V. heeft geen grondslag om strafrechtelijke persoonsgegevens te verwerken.

4. Data Protection Impact Assessment (DPIA).

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling. De verwerking van persoonsgegevens bij Holland BouwAdvies B.V. beperkt zich tot het verstrekken van ‘gewone’ persoonsgegevens. Hiervoor is geen DPIA benodigd.

5. Privacy vriendelijkheid.

Holland BouwAdvies B.V. stelt alles in het werk om de gegevens, producten, interne systemen en dus de diensten die verricht worden zo privacy vriendelijk mogelijk in te stellen.

Op de website zullen gegevens, zoals naam, adres, logo’s en foto’s van het bedrijf vermeld kunnen worden.

6. Projectgegevens.

De gegevens, persoonsgegevens en tekeningen en berekeningen staan in mappen op de laptop/computer. Regelmatig wordt een back up gemaakt voor het verzekeren van deze gegevens. Zolang deze gegevens nodig zijn, zolang het project loopt met de nodige nazorg blijven deze gegevens op de laptop/computer staan, tot een maximum van 7 jaar. Daar het enkel om ‘gewone gegevens’ gaat zal het project als back up op de server blijven bestaan. Dit voor eventuele vervolgopdrachten, waarbij de tekeningen wederom gebruikt kunnen worden.

7. Register van verwerkingsactiviteiten.

Het is niet nodig om een Register van verwerkingsactiviteiten bij te houden, omdat Holland BouwAdvies B.V. niet voldoet aan de criteria die daarvoor gelden.

8. Virus gevoeligheid.

De computers zijn beveiligd middels een virusscanner. Hiermee worden de gegevens voldoende beschermd.

9. Informatie gegevensbeschermingsbeleid

Hiermee wordt aangetoond dat er wordt voldaan aan het gegevensbeschermingsbeleid;

• categorieën persoonsgegevens: Naam, adres en woonplaats

• een beschrijving van de doeleinden waarvoor u persoonsgegevens verwerkt; Zoals op pagina 1 vermeld vermeldt Holland BouwAdvies B.V. gegevens op de overeenkomst, op tekeningen en aan eventuele andere technische partijen en ook als een omgevingsvergunning digitaal wordt aangevraagd bij bijv. een gemeente via het Omgevingsloket.

De gegevens van de opdrachtgever zijn vaak nodig om de nodige onderzoeken ter plaatse te verrichten.

• juridische grondslag daarvan is; Er is geen juridische grondslag. De persoonsgegevens zijn nodig om de partij- en op de hoogte te brengen wie de opdrachtgever is.

• beginselen van verwerking van persoonsgegevens; de opdrachtgever blijft te allen tijde inzicht houden op de verstrekte stukken. De opdrachtgever ontvangt de tekeningen, berekeningen, onderzoeken, en kopieën van de aanvraag stukken met zijn gegevens, indien de opdrachtgever hierom verzoekt. De opdrachten lopen te allen tijde via of namens de opdrachtgever, indien zulks is gewenst.

• rechten van betrokkenen en de rechten die zij kunnen uitoefenen; De opdrachtgever wordt altijd op de hoogte gebracht middels deze AVG verordening en vermelding op de site www.hollandbouwadvies.nl. Hiermee behoudt een opdrachtgever altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Maar ook het recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens;

• organisatorische en technische maatregelen; persoonsgegevens worden deels via de opdrachtgever ver- strekt. Op deze wijze komt Holland BouwAdvies B.V. aan zijn gegevens. Enkel deze gegevens worden nader gebruikt of verwerkt. Hier wordt zeer discreet mee omgegaan.

• periode waarover persoonsgegevens door Holland BouwAdvies B.V. worden bewaard; persoonsgegevens zullen voor altijd bewaard worden in overleg met de opdrachtgever. Dit is nodig omdat de gegevens samen met een tekening, berekening of adviesrapportage worden bewaard. Dit is nodig in verband met mogelijke vervolgopdrachten. In overleg kunnen de persoonsgegevens worden verwijderd of deels worden verwijderd.

A. Bijzonderepersoonsgegevens zijn:

• Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt;

• Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken;

• Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken;

• Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt;

• Gegevens over gezondheid;

• Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid;

• Genetische gegevens;

• Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon.

De wettelijke uitzonderingen voor het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens zijn:

• de verwerking moet onder toezicht van de overheid staan óf;

• de verwerking is toegestaan bij nationaal recht. Het gaat dan om Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke;

bepalingen, die passende waarborgen bieden voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen.

Let op: registers met strafrechtelijke veroordelingen mag u alleen bijhouden onder toezicht van de overheid.

Informatie gegevensbeschermingsbeleid

Hiermee wordt aangetoond dat er wordt voldaan aan het gegevensbeschermingsbeleid;

• een omschrijving van de categorieën persoonsgegevens die u verwerkt;

• een beschrijving van de doeleinden waarvoor u persoonsgegevens verwerkt en wat de juridische

grondslag daarvan is;

• hoe u voldoet aan de beginselen van verwerking van persoonsgegevens. Zoals de verplichting om niet meer gegevens te verwerken dan noodzakelijk;

• welke rechten betrokkenen hebben en hoe zij die rechten kunnen uitoefenen. Zoals het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Maar ook het recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens;

• welke organisatorische en technische maatregelen u genomen heeft om de persoonsgegevens te beveiligen;

• hoe lang u de persoonsgegevens bewaart.

Privacy Policy

Dit is de Privacy Policy van Holland BouwAdvies B.V. (hierna te noemen “HBA”, “wij”, “ons”, of “onze”), een onderneming met adres Volkerakstraat 6, 3363CL Sliedrecht. HBA is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73010138. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.hollandbouwadvies.nl (hierna te noemen “Website”). Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (hierna te noemen “Gebruikers”). Door het gebruiken van onze Website begrijpt u en gaat u akkoord dat HBA een platform biedt voor het plaatsen van inhoud, inclusief foto’s, reacties en andere materialen (hierna te noemen “gebruikers”). Dit betekent dat andere gebruikers kunnen zoeken naar, zien, gebruiken of het delen van uw gebruikers dat openbaar toegankelijk is via onze Website.

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

• naam;

• geboortedatum;

• gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres, wanneer u zich registreert voor een HBA account;

• Profielinformatie, die u verstrekt via uw account;

• communicatie tussen HBA en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen).

• Log file informatie

Wij verzamelen informatie die uw browser stuurt, wanneer u onze Website bezoekt.

Dit logbestand kan informatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website, die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Metadata

Metadata zijn meestal technische gegevens die worden geassocieerd met gebruikers inhoud. Zo kan metadata beschrijven hoe, wanneer en door wie een deel van de gebruikers inhoud werd verzameld en hoe deze inhoud is geformatteerd. Gebruikers kunnen metadata toevoegen aan hun gebruikers Inhoud door een hashtag (trefwoorden markeren als u een foto plaatst), geotag (locatie op een foto markeren), reacties of andere gegevens toe te voegen. Dit maakt Gebruikers Inhoud makkelijker doorzoekbaar voor anderen en interactiever.

Versie 2.0 15-9-2019

Holland Bouwadvies - 2018-2024