Wat houd het energie label in en wat zijn de bijkomende aandachtspunten?

Holland BouwAdvies B.V. Ontzorgt u door in samenwerking met diverse adviseurs het gehele onderzoek en opstellen advies Energielabel tot en met de uitvoeringsbegeleiding verduurzamingsmaatregelen te verzorgen.

Sinds 1 januari 2008 is een Energielabel utiliteitsbouw verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen. Het geldt voor gebouwen met de volgende functies (dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies):

 • Kantoor
 • Onderwijs, zoals scholen en universiteiten
 • Publieke  functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra
 • Gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen
 • Horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants
 • Sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden
 • Winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garage.

Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Let dus op de verloopdatum van uw energielabel.

Verplichting energielabel C kantoren 2023

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

De verplichting geldt niet voor:

 • kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie);
 • monumenten (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten;
 • binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden;

Welke kantoren betreft het?

Een (utiliteits)gebouw moet op een transactiemoment (verkoop, verhuur of oplevermoment) voorzien zijn van een energielabel. Het energielabel is verplicht bij gebouwen met de volgende gebruiksfuncties of een combinaties van deze gebruiksfuncties:

• kantoor,
• gezondheidszorg (klinisch en niet-klinisch),
• bijeenkomst,
• onderwijs,
• sport (verwarmd en matig verwarmd),
• logies,
• cel- en winkelfunctie.

Uitzonderingen hierop zijn:

 • Monumenten zoals bedoeld in de Monumentenwet of in de provinciale of gemeentelijke monumenten-verordening;
 • Alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 50 m2;
 • Een gebouw dat in gebruik is voor erediensten en/of religieuze activiteiten (kerk en/of moskee);
 • Een gebouw dat onteigend is en vervolgens wordt gesloopt;
 • Een tijdelijk gebouw met een gebruiksduur van maximaal 2 jaar;
 • Een gebouw waar geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (trekkershut of gite).

Overigens kan voor een gebouw alleen een energielabel worden aangevraagd als het is geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Dit is te zien op www.kadaster.nl/-/bag-viewer.

Overheidsgebouwen
Voor gebouwen van ministeries, provincies, gemeenten, banken, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren, met een minimale grootte van 250 m2 en die publiek toegankelijk zijn, is altijd een energielabel verplicht. Ook gebouwen die verhuurd worden aan overheidsinstanties vallen onder deze verplichting.
Daarnaast moeten alle maatregelen die op het energielabel van deze gebouwen genoemd staan en in eigendom zijn van de overheid, binnen 10 jaar worden uitgevoerd. Deze gebouwen kunnen ook verduurzaamd worden via andere maatregelen met een gelijkwaardige energiebesparing.

Publiek toegankelijke gebouwen
Deze verplichting geldt bijvoorbeeld ook voor overheidsorganisaties in gebouwen die publiek toegankelijk zijn van meer dan 250 m2. Het energielabel moet dan zichtbaar worden opgehangen, bijvoorbeeld naast de receptie of de ingang. Deze verplichting geldt ook voor andere gebouwen met publiek toegankelijke delen vanaf 250 m2 (zoals ziekenhuizen, scholen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels), mits er voor deze gebouwen een energielabelplicht is en er een energielabel is afgegeven. Een label moet bijvoorbeeld verstrekt worden bij de verhuur of verkoop van een gebouw. Bij winkels hangt u het label in de winkel, bij een winkelcentrum hangt u het label bijvoorbeeld bij de ingang van het gebouw. Het gaat hierbij om (delen van) gebouwen waar vaak publiek komt (vaker dan incidenteel).

De regel geldt ook als de overheid een ruimte huurt groter dan 250 m², in een particulier gebouw. Of als een particulier een ruimte huurt van de overheid waar vaak publiek komt, bijvoorbeeld een sportschool. In gebouwen waarvoor speciale toestemming nodig is om binnen te komen hoeft het energielabel niet op een zichtbare plek te hangen. Bijvoorbeeld gebouwen van Defensie en Luchtmacht, gesloten inrichtingen voor de gezondheidszorg en kinderopvanginstellingen.


Industriële objecten
Gebouwen met alleen een industriefunctie zijn niet verplicht om in geval van een transactie een energielabel te hebben. Voor gebouwen waarin naast de industriefunctie ook een andere wel energielabelplichtige gebruiksfunctie aanwezig is, geldt alleen een verplichting voor de labelplichtige delen als het gebruiksopper- vlakte van het labelplichtige deel (of een combinatie van de gezamenlijke labelplichtige gebruiksfuncties) groter is dan 50 m2.

De kantoren van 40 m2 (gezamenlijk gebruiksoppervlakte) in een industriehal zijn dus niet labelplichtig. De kantoor- en een onderwijsfunctie (gezamenlijk gebruiksoppervlakte kantoor- en onderwijsfunctie van 55 m2) in of bij een industriegebouw zijn daarentegen wel labelplichtig.

Gebouwen met combinaties van gebruiksfuncties

Hoe zit het met een aanvraag voor een pand met een tweeledig gebruiksdoel? Bijvoorbeeld een winkel met erboven een woonhuis.

Indien beide delen een eigen, in de BAG geregistreerd, adres hebben:

Voor elk deel van het pand is dan een apart label nodig (een energielabel voor de woning en een energielabel voor een utiliteitsgebouw voor de winkel).
In BAG moet het pand dan wel gesplitst zijn, zodat beide functies een eigen code (VBO-ID) hebben waarop een label kan worden geregistreerd.
Voor het energielabel voor de winkel moet een gecertificeerde EPA-adviseur een Energie-Index opstellen. Voor de woning kan de woningeigenaar het label aanvragen via energielabelvoorwoningen.nl, of een Energie-Index voor woningen laten opstellen.
Als het pand maar één adres en één VBO-ID heeft, dan is er ook slechts één energielabel mogelijk. Er kunnen op één adres dan toch twee gebruiksdoelen zijn. Als in het geval van één adres een van de gebruiksdoelen een woningfunctie betreft die bij het Kadaster geregistreerd staat, dan heeft de pandeigenaar de keuze: óf hij registreert een label voor woningen via energielabelvoorwoningen.nl (of de EI-route voor woningbouw) óf hij laat (tegen hogere kosten) een Energie-Index en label voor Utiliteitsbouw opstellen.

Of een gebouw twee VBO-ID’s heeft is te controleren via www.kadaster.nl/-/bag-viewer. Eventuele fouten kunnen via deze site worden doorgegeven. De wijzigingen gaan automatisch naar de betreffende gemeente die op basis van bewijsstukken correcties kan aanbrengen in de BAG. Daarbij houden gemeenten rekening met het bestemmingsplan en vergunningen. Doorgevoerde wijzigingen in de BAG worden periodiek geüpdatet in de webapplicatie.

Voorbeelden

Hieronder wordt een aantal voorbeelden gegeven van de verschillende voorkomende ruimten in een gebouw, tot welke gebruiksfunctie deze ruimten behoren en of ze daarmee labelplichtig zijn. In tabel 2 staat informatie over de specifieke ruimtes.

Voorbeeld 1: 

Uw pand heeft energielabel A t/m C:
Met een energielabel van A, B of C voldoet uw kantoor aan de norm voor 2023. De rijksoverheid streeft echter naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Ook voor bestaande bouw. Momenteel zijn er verschillende financiële regelingen die u daarbij ondersteunen. Met het oog op de toekomst is het verstandig om alvast energiebesparende maatregelen te onderzoeken.

Voorbeeld 2:

Uw pand heeft een energielabel D t/m G:
Kantoren met een label D t/m G kunnen soms zonder bouwkundige ingrepen energielabel C halen. Kies een natuurlijk moment om de energiebesparende maatregelen door te voeren. U kunt hiervoor een maatwerkadvies inwinnen bij een erkend energieadviseur. Misschien kan uw pand met weinig ingrepen zelfs direct de stap maken naar energielabel A of B? De rijksoverheid streeft naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050.

Voorbeeld 3:

Uw pand heeft geen label
Holland Bouw Advies kunt u van advies voorzien en inschatten hoe energiezuinig uw gebouw is. .. Denkt uw adviseur dat uw pand energiezuinig is (A t/m C)? Dan kan die een labelberekening maken. Heeft u label A t/m C? Dan registreert de adviseur uw label en meldt hij uw pand af.

Vraag een maatwerkadvies aan.
Onze energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. Ook kan hij voor u de Erkende Maatregellijsten (EML) meenemen in zijn advies. Op de EML staan maatregelen waarmee u voldoet aan de Energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer). In het geval dat u de aanbevolen maatregelen van de adviseur laat uitvoeren, kunt u subsidie ontvangen voor het advies. Een maatwerkadvies wordt ook wel energieprestatieadvies (EPA) genoemd. Dit advies heeft niet automatisch een energielabel tot gevolg. Als opdrachtgever kunt u afspreken ook een energielabel op te laten maken. Dit brengt vaak weinig extra kosten met zich mee.

Subsidie en financiële regelingen
RVO.nl ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies.

Voer de maatregelen uit
Voer de energiemaatregelen voor 2023 uit, om in ieder geval op energielabel C te komen.
Zorg indien mogelijk voor ‘no regret’-maatregelen. Dit zijn maatregelen die bijdragen aan een energieneutraal kantoor en rekening houden met verregaande aanpassingen in de toekomst. Een voorbeeld hiervan is dat er genoeg ruimte is om een installatie later aan te passen aan de stand van de techniek. Holland BouwAdvies B.V. ontzorgd in de uitvoeringsbegeleiding, coördinatie van de werkzaamheden en advies.

Laat een nieuw energielabel opstellen
Schakel opnieuw een energieadviseur in om het nieuwe label vast te stellen.
Holland BouwAdvies ontzorgd u door het energielabel voor te verzorgen. De energieadviseur neemt een aantal kenmerken van het gebouw op. Na de registratie van het energielabel in de registratiedatabase (EP-online.nl) door de energieadviseur ontvangt u als gebouweigenaar een energielabel.

Energielabel zichtbaar ophangen
Het zichtbaar ophangen van het energielabel is verplicht voor alle overheidsgebouwen met een energielabel en alle andere gebouwen die van rechtswege een energielabel hebben en publiek toegankelijk zijn.

Energielabels zoeken
Wilt u de geregistreerde energielabels en/of Energie-Index van gebouwen of woningen raadplegen? Maak dan gebruik van het EP-Online register. Hier kunt u op adresniveau informatie ophalen over de registratiedatum, Energie-Index en labelklasse van een woning of gebouw.

Geïnteresseerd wat Holland BouwAdvies B.V. Voor u kan betekenen?

06 15 14 50 98 of stuur een mail aan info@hollandbouwadvies.nl

Holland Bouwadvies - 2018-2021